صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by vivaldiii (487)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Pearl
(1947)
    0 comments 0 received 2
9 hours ago
English I'll See You in My Dreams
(1951)
    0 comments 0 received 2
9 hours ago
English Dos tipos de cuidado
(1953)
    0 comments 0 received 4
11 hours ago
English Escape Me Never
(1947)
    0 comments 0 received 10
12 hours ago
English El siete machos
(1951)
    0 comments 0 received 4
13 hours ago
English La oveja negra
(1949)
    0 comments 0 received 5
14 hours ago
English Blonde Crazy
(1931)
    0 comments 0 received 5
14 hours ago
English L'Inhumaine
(1924)
    0 comments 0 received 6
18 hours ago
English Die Pest in Florenz
(1919)
    0 comments 0 received 7
18 hours ago
English Zur Chronik von Grieshuus
(1925)
    0 comments 0 received 7
18 hours ago
English Die Stadt der Millionen
(1925)
    0 comments 0 received 5
19 hours ago
English So ein Flegel
(1934)
    0 comments 0 received 9
19 hours ago
English Phantom
(1922)
    0 comments 0 received 12
19 hours ago
English The Burning Soil
(1922)
    0 comments 1 received 8
20 hours ago
English Murnau's 4 Devils: Traces of a Lost Film
(2003)
    0 comments 0 received 4
22 hours ago
English The Last Laugh - The Making Of (Der Letzte Mann - Das Making of)
(2003)
    0 comments 0 received 2
23 hours ago
English 5 Millionen suchen einen Erben
(1938)
    0 comments 0 received 4
23 hours ago
English Laughing Heirs
(1933)
    0 comments 0 received 7
1 days ago
English Anna and Elizabeth
(1933)
    0 comments 0 received 7
1 days ago
English Chains
(1949)
    0 comments 0 received 7
1 days ago
English Wenn der Vater mit dem Sohne
(1955)
    0 comments 0 received 7
1 days ago
English The Black Vampire
(1953)
    0 comments 0 received 7
1 days ago
English Late-Model Wife
(1950)
    0 comments 0 received 6
1 days ago
English The Vampire's Coffin
(1958)
    0 comments 0 received 10
1 days ago
English The Brainiac
(1962)
    0 comments 0 received 8
1 days ago
English The Bloody Vampire
(1962)
    0 comments 0 received 7
1 days ago
English Lullaby of Broadway
(1951)
    0 comments 0 received 11
1 days ago
English Cradle song
(1994)
    0 comments 0 received 8
1 days ago
English Assunta Spina
(1915)
    0 comments 1 received 12
1 days ago
English Big Bullet (Chung fung dui ji no foh gaai tau)
(1996)
    0 comments 0 received 4
2 days ago
English The Girl from the Marsh Croft
(1935)
    0 comments 0 received 8
2 days ago
English So rächt sich die Sonne
(1915)
    0 comments 0 received 5
2 days ago
English Shock Troop
(1934)
    0 comments 0 received 5
2 days ago
English Lullaby
(1994)
    0 comments 0 received 6
2 days ago
English Gabriel Over the White House
(1933)
    0 comments 0 received 11
2 days ago
English Das Mädchen ohne Vaterland
(1912)
    0 comments 0 received 8
2 days ago